Jak Odvolat vyvolaného ducha/démona

8. května 2007 v 21:22 | danissko
Odvolání ducha

Mnoho z vás se ptá jak ducha odvolat. Mnozí jsou také už v problému takovém,že ducha vyvolali a teď se jim mstí za to,že jej ještě neodvolali. Jestli je to váš případ,přečtěte si tento článek a rozhodně HNED ducha odvolejte. Odvolání ducha je naprosto bezpečné a nemůže se vám nic stát. Zvládnete to sami za dvě minuty. Znovu zapalte svíčku a stačí jen říct: " Duchu ...........(jméno vašeho ducha)..... odvolávám tě z tohoto světa a dávám ti znovu klid.Děkuji za vše co jsi pro mě udělal a ještě jednou sbohem. Mnoho štěstí."

A to je vše. Pak svíčku zhasněte a duch by měl být odvolán.

Celý postup bych upravil tím,že by jste neměli přerušit vyvolávání a už vůbec ne se vzdalovat od ochrany,kterou jste si připravili. Nejprve vždy ducha odvolejte. Pamatujte,že veškerá manipulace se záhrobím je velice nebezpečná.
Odvolání Démona

Propuštění
Důležité je vyvolané síly opět propustit, jinak by mohly evokatérovi těžce uškodit. Propouštěcí formuli je třeba vyslovit i tehdy, když se při experimentu nedostavil žádný pozorovatelný výsledek. Evokatér mohl do své blízkosti přivolat temné síly, byt neviditelné. Slovo "Adonaj" působí nejjistěji. Také když je evokatér díky nějaké svojí neopatrnosti vyvolanými bytostmi zaskočen, přinese mu následující, třeba jen v duchu intenzívně vyslovená, formule vysvobození: "Adonaj je silnější všech bytostí, při Jeho jménu odejděte ode mne, zlé moci!"
Obvyklá propouštěcí formule je tato:
"Astaroth, děkuji ti za ochotu a prosím té, aby ses vrátila do své říše."
"Zaklínám tě, Astaroth, při síle a moci Adonaje, opusť mne a mé okolí a zjev se, až tě znovu zavolám!"
Po tomto propuštění může operatér vystoupit z kruhu.

Převzato z knihy EXPERIMENTÁLNÍ DÉMONOLOGIE - JOSEF DÜRR
_________________
Dr. Johannes FAUST
MAGIA INNATURALIS

Nyní použij tří kuřidel, která jsme uvedli v přípravách, při čemž musí duchové přísahati na knihu a pantakly přísežnou formuli, kterou jim předčítej hlasitě a srozumitelně. Formule zní následovně:

My, Lucifer a všichni předem řečení a všichni následující duchové přísaháme ti, N..., u Boha Všemohoucího skrze Ježíše Krista Nazaretského, ukřižovaného, našeho přemožitele, že věrně a poctivě vykonáme vše, co je v této knize napsáno a že ti nikdy nezpůsobíme žádnou škodu na těle a duši, a že vše co poručíš, okamžitě a bez zdráhání vyplníme, tak pravdivě, jako že Ježíš Kristus sestoupil v těle, a tak, jako že doufáme ještě v milost boží.

Když pronesli tuto přísahu, vykuřuj druhým kuřidlem, které je v předu popsáno a na konec rozluč se s nimi jednou z propouštěcích formulí, patřících dnu v týdnu, kdy konáš operaci:

1. Neděle: JISCHCA + ASCHCALY + JEHOOSALMS +.
2. Pondělí: HICUCOL SCHAMILE + OMASCALIIS + EMYLIIS AMMA CORDES +.
3. Úterý: COAM MASCHELEM + NAOSIE + UCADASCHIEN +.
4. Středa: HIMALESCU + ONACOSCHILER + AAMMADAMLISCHIEN +.
5. Čtvrtek: ABACOSCHLIES + AMACOSCHALII + COMESCHISCHALIS +.
6. Pátek: ELOHIM MYLISCHOLAM + HIESCHCOSCHAI + O JEHOVA HISCHACOS +.
7. Sobota: ADONAJ + HISCHALY + SCHALAM JEHOSCHALY + CHORTASCHINA +.

Poznámka: Užije se vždy té propouštěcí formulky, která se týká dne, o kterém evokujeme. Formulka se musí vysloviti třikráte a přidají se následující slova, která prones taktéž třikrát:

Odeslání

Vše je skončeno a proto odešli duchy zpět následujícím odesláním:

Jelikož ty, Lucfere, se všemi svými krály, kurfirsty, knížaty, hrabaty, barony, šlechtici, měšťanskými, selskými, chytrými, hloupými a volnými duchy, vykonal a vyplnil jsi moji vůli, na moji žádost jsi se dostavil se svými poddanými a zjevil jsi se, poroučím vám, jménem svým i mých společníků, dříve pronesenými sedmdesáti dvěma jmény, abyste byli poslušni mne v každém čase, až vás budu opět volati a žádati. Já, N... dávám dovolenou tobě Lucifere se všemi tvými poddanými duchy, odejděte v míru a poroučím vám, abyste dodrželi a vykonali nezlomně to, k čemu jsem vás zavázal všemi dříve pronesenými mocnými slovy a co jsem žádal svatými jmény. To poroučím tobě, Lucifere a celému tvému doprovodu ve jménu Ježíše Krista vašeho přemožitele. Odejděte nyní beze všeho dopuštění a hrůzy, bez poškození jak mojí osoby, tak mých společníků. Odejděte tedy ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého +, odejděte, zmizte odtud ve jménu Panny Marie + matky Ježíše Krista +, VIRGO + FLOS + AURORA + NUBES + REGINA + THEOTOCOS + IMPERATRIX + DOMINA + AURORA + ANCILLA + HORTUS + FONS + PUTEUS + LUNA + SOL + PORTA + DOMUS + BEATA + GLORIOSA + PIA + AULA + RUBUS + SCALA + STELLA + TURRIS + AUXILIATRIS + ARCA + THALAMUS + MARGARITA + TABERNACULUM + AMICA + VELLUS + PULCRA + MATER + ALMA + SPECIOSA + FORMOSA + BENEDICTA + SPONSA + MARIA +.

Nyní posvěť znovu svůj ochranný kruh a modli se pozorně a vroucně modlitbu, kterou pronášíme dříve, než opustíme kruh:

Ó Pane, všemocný Bože, pojď se mnou z kruhu a buď mým ochráncem po všecky dni a hodiny a buď mi milostiv, ochraňuj mne před vším neštěstím a před všemi nepřáteli, abych byl na základě tvojí milosti jist před vším neštěstím i před veškerým ďábelským zaklínáním a úklady. Opatruj mne před vší zlobou a děsem na těchto mých magických cestách, abych byl bezpečný před vší zlobou zlých duchů, aby mi nemohli škoditi a překážeti ani bleskem, hřměním, ohněm ani vodou, či čímkoliv jiným, aby mne nemohli strašiti a podobně, to vše propůjč mi Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý + AMEN.

Konec paktu posvěcením rituální knihy, týkající se celého pekelného vojska.

Příprava vykuřovadel

Uvedená kuřidla používají se při vyvolávání a propouštění duchů a jsou jich tři druhy:

1. kuřidlo
Nakup v neděli o polednách následující species:

1. kadidlo,
2. myrhu,
3. mastix,
4. aloe.

Utluč vše na prášek a vykuřuj s tím při prvním propouštění, čti při tom formulku, která je uvedena v kapitole o ARIELOVI a kývej kadidelnicí směrem k duchu, ale tak, abys se nijak nevyklonil z kruhu; formulka tato zní následovně:

Ó Jehova! Mementum! Hischacos! Moascheolas! Adonaj! Jehovasch! Calamis! Mementum! Hischacos! Mischca! Aglam! Gabrielis! Audie! Michaelis! Hischacos! Adonaj! Jehova! Miescha! Colymy! Kyrie! Oschca! Incie! Kyrie! Omminy! in Essentia.

2. kuřidlo
Vezmi smůlu a síru, udělej z toho prášek, dej na pánev s uhlím, nech dým prouditi k duchu a říkej při tom:

Ó Jehova! Aschog! Adonaj! Ascham! Eloi! ó Agla! Meschagam! Inschekirie!

3. kuřidlo
Toto kuřidlo slouží k velice silnému bičování duchů, kterým lze přinutiti vzpurné duchy, aby se objevili. K tomu použij:

1. česnek,
2. kořen černé čemeřice,
3. sirný květ,

udělej z toho prášek, vrhni na žhavé uhlí a když se začne vyvinovati dým, vykuřuj směrem k duchům, ale tak, abys se nevyklonil z kruhu, aby tě nemohl duch utlačovati a pronášej při tom následující formulku:

Ó Adonaj! precis! Christe! Ahischca! vel Ahischcam! ó Misere Jehova! Mischcare! Vovores! Micadeschcay! Adonaj! Firmaschce! Padas! Hica me Jehova! ó Jesu! ó Adonaj! Je pasca non cana! it des ea! Via ocea! Clelo ponaschki omisch! ó Deus! Maay! eam noes vel Kirie o Hischacos mey! mey! Oposca via omnes ohica meus conclusus! oterra! femmus o Adonaj! Jeo feum popores! vel popore! o meum Düsce! Cade vel cadis! Relveis! Eloy! Adonaj! Jehova! Hischacom! ische! o Ische! Jehova! Podacis! Amenisch.

Tato formulka musí se pronésti třikráte. Potom čti ještě tato slova:

O Jehova! o Adonaj! Paralimidate! Jesus lorate pacem!

Tímto způsobem jsi ducha úplně podmanil a jen pronášej svoje formulky s velikou rozvahou, která se doporučuje ve všem magickém. Když jsi si opatřil kuřidla předepsaným způsobem a dobře připravil, polož je na bílé hedvábí a posvěť je k pozdějšímu používání následovně:

Posvěcení kuřidel

O bože Abrahamův! o bože Jakobův! o bože Izákův! požehnej tyto součástky kuřidel! aby sloužily k tomu, aby je nemohl žádný duch opomíjeti a je přehlížeti, toto ať se stane mocí našeho Ježíše Krista! Amen.

Poznámka: K tomu je zapotřebí věděti, jak si máš zaopatřiti oheň a že i ten je nutno posvětiti. K tomu potřebuješ zcela nový uhlák dosud nepoužitý, buďto železný nebo z pálené hlíny, který musíš koupiti bez smlouvání a ihned zaplatiti a používati v něm nepoužitého uhlí, na kterém nebylo nic vařeno. než vstoupíš do kruhu musíš zažehnouti oheň a posvětiti jej následujícím způsobem:

Posvěcení ohně

Já, N... , zaklínám tebe, duchu ohně tím, kterým jsou učiněny všechny věci, abys ihned zahnal všecky duchy, kteří by klamali, aby nám nemohli způsobiti žádných škod. Bůh požehnej tohoto ducha ohně! a posvěť jej! aby byl požehnaný! ku cti tvého svatého jména, aby nebyla způsobena žádná škoda těm, kteří ho nesou, skrze našeho Ježíše Krista! Amen.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 efr efr | E-mail | 5. října 2009 v 14:20 | Reagovat

a tak ho odvolame když řeknem tu belbos

2 ?? ?? | 18. června 2010 v 22:13 | Reagovat

Mám problém pomůžete mi prosím?Nevím jak se ten duch jmenoval...co mám dělat?

3 pomozte,prosím.. pomozte,prosím.. | E-mail | 13. října 2010 v 17:24 | Reagovat

dobrý den..já..hledám spíše pomoc..před půl rokem jsme se s přítelem nastěhovali do nového bytu a už od začátku jsem tam měla divný pocit..trochu si pohrávám s kartami,čímž mi bylo řečeno,že se v \\\"čarodejnictví\\\" zdokonaluji a že se mi to stane..nevěřila jsem..ale předevčírem se mi stalo..ještě za bdělého stavu,zhruba v 00:17-20..kvůli teplu jsem si vyndala nohy zpod přeřiny a po chvíli ucítila chlad..a pak jsem..přes zavřené oči viděla,jak mi nohy stahují nějaké zelené, dlouhoprsté pařáty..starší,ženské..s dlouhými nehty..myslela jsem,že za to může zrcadlo,poinformovala se na určité formule a zrcadlo schovala,aby mě nemohli dále naštěvovat..ale omyl..dnes v noci jsem byla vzhůru 12x a to jsem spala od 1 zhruba do 7,než přišel přítel z noční..když je doma,taxe to neděje..ani formulky nezabraly,jhen jsem je koktala kolik hodin v kuse...nevím,zda se v domě něco stalo,ale známý člověk říkal,že duch chce zřejmě odvést do klidného místa..na onen svět..jenže..já jsem v 6.měsíci těhotenství a nemám na to ted sílu ani nervy..může mi někdo poradit,co mám udělat,abych se zase jednou kliádně vyspala?piště mi,prosím,na email: efka.king@seznam.cz
mockrát děkuji za každou radu.
Ještě dodávám,že duchy jsem nikdy nevyvolávala..

4 caroline caroline | E-mail | 21. února 2012 v 21:06 | Reagovat

Dobrý den, moje kámoška tvrdí že vyvolala ducha Samary a že to je pravda no a neví jak ho odvolat tak zkusím jí něco napsat teda pokud to není nějaký fór a kdyby nebyl stačilo by to co máte napsáno to :Znovu zapalte svíčku a stačí jen říct: " Duchu ...........(jméno vašeho ducha)..... odvolávám tě z tohoto světa a dávám ti znovu klid.Děkuji za vše co jsi pro mě udělal a ještě jednou sbohem. Mnoho štěstí." ?

5 Sophie Sophie | 8. dubna 2012 v 22:14 | Reagovat

Re: Pomozte prosím:http://www.carovani.cz/duchove-a-poltergeist-f23-100.html  
Odporúčam túto stránku, tu nájdete naozaj všetko. Dúfam že sa vám všetko dá skoro do poriadku :)

6 Jsem gay Jsem gay | 24. července 2013 v 10:40 | Reagovat

http://www.swfcabin.com/swf-files/1306266804.swf toto vam odvola ducha aj vam to pomuze vyvolat proste vsechno :)

7 petr petr | E-mail | 10. září 2015 v 12:57 | Reagovat

hele kdo by jim dekoval nikdo se jim nebude klanit zadny dekuji:.kdo se jim omlouva tak je este vic privolava naopak nepremyslet o tom atd.

8 MaikelW MaikelW | E-mail | 16. ledna 2017 v 17:46 | Reagovat

I found this page on 11th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

9 FelixS FelixS | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 10:31 | Reagovat

Máte spoustu zajímavých článků

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama